Rozliczenie projektu unijnego

Autor zdjęcia: markus spiske

W przypadku, gdy dojdzie do realizacji projektu, który współfinansowany został ze środków unijnych, należy dołożyć wszelkich starań, aby przebiegało to w należyty sposób. Cóż to oznacza w praktyce? Oznacza to, że rozliczenie dofinansowania musi odbywać się nie tylko w terminie, ale także i w wymaganej formie.

W przypadku, gdy dojdzie do realizacji projektu, który współfinansowany został ze środków unijnych, należy dołożyć wszelkich starań, aby przebiegało to w należyty sposób

Autor zdjęcia: markus spiske

Trzeba mieć, bowiem świadomość tego, że nierozliczenie projektów unijnych, bądź też nieterminowe ich rozliczenie są działaniami stojącymi w sprzeczności z prawem. Rozliczanie projektów unijnych jest, więc każdorazowo obowiązkiem, który spoczywa na każdym na beneficjencie, któremu przyznane zostało wsparcie (więcej: http://www.strategor.pl/realizacja-i-rozliczanie-projektu-/). Musimy przy tym pamiętać, że wyniki uzyskane z wykonanego rozliczenia z realizacji projektu, są podstawą służącą do ustalenia ewentualnej kwoty zwrotu.

Sprawozdanie końcowe z wykonania projektu

Wykonując rozliczenie projektu unijnego, dołączać należy sprawozdanie końcowe. W skład sprawozdania takiego wchodzą najczęściej następujące dokumenty:

  • kopie dokumentów dotyczących faktycznie poniesionych wydatków na realizację inwestycji. Pamiętać należy o tym, że ważne jest by dokumenty te były zgodne z zakresem rzeczowym podpisanej umowy o dofinansowanie i by potwierdzone one były za zgodność z oryginałem;
  • dokumentację, która potwierdza dokonanie płatności za wydatki związane z realizacją danej inwestycji,
  • dokumentację, która potwierdza dokonanie zapłaty podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego i składek z tytułu ubezpieczeń do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  • dokumentów świadczących o przyznaniu i odbiorze nagród (o ile sytuacja taka zaistniała), pamiętając przy tym, by potwierdzone one były za zgodność z oryginałem,
  • materiały reklamowe, promocyjne, etc.